Tjänster

Envytech erbjuder heltäckande tjänster och totalåtaganden inom sanering, vattenrening, masshantering och röjningsprojekt. Vårt mål är att skapa långsiktiga relationer med våra kunder och samarbetspartners.

Sanering och stabilisering av PFAS-förorenade massor

Envytech utför sanering och stabilisering av PFAS-förorenade massor genom inblandning av behandlingsmedlet Rembind (Ziltek). Stabiliseringen innebär att man minimerar lakegenskaperna för PFAS, massorna kan därmed deponeras som övriga förorenade massor utan ytterligare skyddsåtgärder.

I ett första steg sker en utsortering av stenfraktionen (>40 mm) för att minimera mängden massor till deponi. Den PFAS-förorenade finfraktionen homogeniseras och blandas med Rembind. Provtagning av massorna utförs både innan och efter behandling. Analys på obehandlade massor omfattar halter PFAS samt ett laktest (L/S2 och L/S8). Behandlade massor laktestas likt de obehandlade massorna. Utifrån skillnaden i halterna PFAS i lakvätskan kan en reduktion av materialets lakegenskaper beräknas. I försök samt i de projekt som Envytech utfört, erhålls en reduktion av PFAS i lakvätskan på ca 96-99,9%.

Vattenrening

Vi har lång erfarenhet av vattenreningsprojekt och kan erbjuda expertrådgivning för alla typer vatten. Våra moderna och lättanvända vattenreningsanläggningar går att skräddarsy, för att uppfylla samtliga platsspecifika utmaningar ett projekt kan erbjuda.

Vi erbjuder moderna lättskötta filteranläggningar för rening av vatten förorenat med PFAS, organiska föroreningar så som klorerade lösningsmedel och olja samt tungmetaller inklusive kvicksilver och cyanid. För partikelavskiljning erbjuder vi effektiva lamellavskiljare/siltbusters, vilka är i storlek med en 8m3 container men har en sedimetenteringskapacitet av 50m2 och har en flödeskapacitet av upp till 50m3/h.

Läs mer om vattenrening

Totalåtaganden för förorenade områden och fastigheter

EnvyTech har mångårig erfarenhet av samtliga behandlingstekniker på marknaden, såväl traditionella lösningar som schakt, sortering, krossning och vattenrening, som innovativa lösningar med behandling in-situ (på plats). Vi hanterar allt från myndighetskontakter, åtgärdsutredningar och utförande av sanering till återställande och överlämnande av mark godkänd för planerat ändamål.

Avsättning av förorenade massor

EnvyTech erbjuder tillsammans med systerföretaget MTIB möjlighet till förmånliga avsättningar för förorenat material i hela Sverige och erbjuder även mottagning av massor vid egen anläggning strax utanför Göteborg. För mer information kontakta någon av våra projektledare.

Kartläggning och röjning av oexploderad ammunition (OXA)

Envytech utför tillsammans med Damasec APS totalåtaganden för hantering av f.d. skjutfältsområden. Vi utför allt från kartläggning och miljöprovtagning till röjning och sanering av OXA och miljöföroreningar. Alla projekt skräddarsys efter era behov och resulterar i en restriktionslös mark. EnvyTech och Damasec innehar tillstånd från sprängämnesinspektionen (MSB) och räddningstjänsten samt har försäkringar som täcker våra kunder så väl som oss själva, vilket är ett måste vid denna typen av arbeten. Både EnvyTech och Damasec har certifierad personal som kan överta ansvaret som byggarbetsmiljösamordnare för projektering och utförande (BAS P och BAS U). För rådgivning och projektering av uppdrag, offerter, utbildning av entreprenörer som skall arbeta inom denna typ av område samt för referenser och kontaktpersoner, kontakta Helena Hinrichsen.

Läs mer om risker och problematiken med OXA