Alvesta


Kund: Alvesta kommun

Uppdrag: Vattenrening med avseende på metaller, dioxiner, pesticider och PFAS från nedlagd träimpregneringsverksamhet.

Omfattning: Rening av dagvatten som ansamlats och översvämmat en nedlagd träimpregneringsindustri i Småland. Då verksamheten gått i konkurs har ansvaret för avhjälpande åtgärder fallit på Alvesta kommun. Det kontaminerade vattnet innehåller höga halter; koppar, arsenik, zink, bly, dioxiner och pesticider samt PFAS, överstigande överstigande aktuella riktvärden. Vattnet innehåller även stora mängder träspån och biomassa som ackumulerats i vattnet. Partiklar, partikelbundna föroreningar samt till viss del lösta metaller avskiljs effektivt genom flödesstyrd dosering av flocknings- och fällningskemikalier. För rening av lösta metaller, dioxiner, pesticider och PFAS en rad olika filterlösningar. Vattnet har varit utmanande och föränderligt i takt med att platsen för pumpning flyttats inom området, vilket lösts genom att snabbt ställa om och lägga till reningssteg.