E2 Avloppstunnel


Kund: YIT Sverige AB

Uppdrag: Vattenrening med avseende på minimering av partiklar samt pH-justering enligt aktuella utsläppskrav.

Omfattning: Uppdraget omfattar tre reningssystem placerade på tre olika platser utmed tunneldragningen. Systemen utför på samtliga platser minimering av partiklar i vattnet samt justerar pH så att renat vatten klarar myndigheternas aktuella utsläppskrav. Rening av partiklar utförs genom automatisk dosering och iblandning av fällningskemikalier som ökar partiklarnas benägenhet att sedimentera. Partiklarna samlas upp som ett slam, vilket lätt kan avlägsnas och tas om hand. Regleringen av pH sker genom automatisk dosering av koldioxid, en både effektiv och ekonomisk metod.