Swedavia


Kund: Swedavia

Uppdrag: Rening av PFAS-förorenat vatten från en uppsamlingsdam inom området för Arlanda flygplats i fullskalig SAFF-anläggning.

Omfattning: Envytech har på uppdrag av Swedavia utfört rening av PFAS-förorenat vatten från en uppsamlingsdam inom området för Arlanda flygplats i en fullskalig SAFF-anläggning. Försöket utfördes för att utvärdera SAFF-teknikens effekt på aktuellt vatten, då Swedavia utvärderar olika tekniker för rening av PFAS-förorenat vatten.

Vattnet transporterades med hjälp av tankbil med släp till en av Envytechs SAFF40 anläggningar, och den totala volymen för testet omfattade 40 m3 PFAS förorenat vatten. Vid ankomst till anläggningen tömdes vattnet i en rengjord 40 m3 sedimenteringscontainer.

Vattnet pumpades sedan in i SAFF-anläggningen där det behandlades med en ”batchtid” av 19 min. Då varje primär fraktioneringskammare omfattar 2600 liter utfördes ca 14 cyklar. Det behandlade vattnet släpptes till recipient medan det genererade PFAS-avfallet gick till lagringstank i väntan på ytterligare fraktioneringssteg för minimering av avfall. Då vattnet ej hade benägenhet att skumma utfördes tillsats med diskmedel för att utvärdera om annorlunda resultat skulle erhållas i det fall en skumstruktur skapades.

Totalt togs 3 prover:

  1. Obehandlat vatten – tankbil
  2. Behandlat vatten
  3. Behandlat vatten med tillsats av diskmedel som ”skum-skapare”

De analyser som utfördes omfattade TOC, DOC och Suspenderade partiklar, PFAS 25 TOP, PFAS 25.

Total mängd PFAS uppmättes till 1360 ng/l, samt 1491 ng/l vid utförande av TOP-analys där man även erhåller information om oxiderbara föregångare. Detta gav information om att endast en begränsad mängd föregångare återfinns i vattnet. De ämnen som ökade i TOP-analysen var enligt förväntan PFBA, PFPeA och PFHxA. Resultaten redovisar att reningseffekten för de ämnen där SAFF förväntas fungera (PFAS ämnen med fler än 5 kolatomer) uppgår till mellan 79%-100%. Den totala reduktionen i halter PFAS 11 noteras därmed från ca 1500 ng/l till ca 300 ng/l, vilket ger en reduktion av totala mängden PFAS med ca 75%. Se tabell nedan för sammanställning av halter och resultat.