Vattenrening


Vi har lång erfarenhet av vattenreningsprojekt och kan erbjuda expertrådgivning för alla typer vatten. Våra moderna och lättanvända vattenreningsanläggningar går att skräddarsy, för att uppfylla samtliga platsspecifika utmaningar ett projekt kan erbjuda. Vi tar ansvar för etablering och avetablering av anläggningarna samt utför service och driftkontroller i alla våra vattenreningsprojekt.

För rening av vatten, där utmaningen omfattar partiklar och partikelbundna föroreningar, erbjuder Envytech smidiga lösningar som inkluderar allt från automatiserad fällning och flockning samt pH-justering till sedimentcontainers och enkelt skötta lamellavskiljare. Vi designar system för alla typer av kapaciteter, från låga till höga flöden > 100 m3/h.

För vatten förorenade med lösta metaller, organiska föroreningar och PFAS erbjuder vi mobila lättskötta och vintersäkrade filteranläggningar, vilka kan utrustas med filtermassa efter behov. Organiska föroreningar behandlas ofta effektivt med aktiva kolfilter och lösta metaller med jonbytarmassor. Även dessa enheter kan designas för alla typer av flöden, och kan enkelt kopplas till våra partikelavskiljande system för vatten med både partikel- och föroreningsproblematik. För rening av PFAS kan både jonbytare och kol användas, men också den nya hållbara tekniken SAFF -Surface Active Foam Fraction, där PFAS renas med hjälp av luft. Vilken metod som lämpar sig bäst beror på vilken typ av PFAS-ämnen som skall renas, vilka flöden som skall hanteras och tidsplanen på projektet. Då vi på Envytech driver utvecklingen av reningstekniker för PFAS i Sverige, erbjuder vi design av system som erbjuder den mest effektiva lösningen för just er PFAS-förorening, både ur ett ekonomiskt, praktiskt och miljömässigt perspektiv.

Samtliga våra lösningar (inklusive SAFF) kan kopplas samman till effektiva ”treatment trains”, vilka kan hantera samtliga typer av föroreningar och utmaningar som kan uppkomma. Då vatten är föränderligt behöver också reningsanläggningarna vara det. Vi är vana att hantera alla typer av föroreningar och erbjuder alla olika reningsanläggningar ur egen flotta samt både utför och tolkar analysresultat. Detta innebär att vi är snabbt kan anpassa våra anläggningar i de fall våra kunders behov/vatten ändras, något som lett till att vi blivit en betrodd och uppskattad partner i branschen.

Vattenreningsanläggningar

Sedimenteringscontainer
Lamellavskiljare
Vattenreningscontainer
Mixertank
Filtercontainer

SEDIMENTERINGSCONTAINER 35–38 m3

Envytechs sedimenteringscontainer bygger på en lastväxlar-­container och är i storlek om 35–38 m3. Sedimenteringscontainern har fyra stycken avskiljande väggar och två vattenundergångar. Beroende på kvaliteten på inkommande vatten behöver lamellavskiljaren olika mycket kontroll och skötsel. Vi rekom­menderar veckovis tillsyn vid normalbelastat vatten, men en daglig kontroll i de fall man har möjlighet. Vid normalbelastat vatten är en tömningsfrekvens av 2–4 veckor normalt. Vid perioder av grumligt vatten med mycket partiklar kan veckovis tömning behövas.

Tömning utförs med hjälp av sugbil. I de fall man har möjlighet kan materialet från tömningen återföras till ej sanerade områ­den för att minimera kostnaden för bortkörning av material. I de fall man kan påverka mängderna suspenderat material som når avskiljaren bör man göra detta. Detta då man genom att minimera mängderna suspenderat material in i utrustning­en kan minimera behovet av rengöring, tillsyn och tömning.

Inför etablering behövs en lämplig yta för uppställning av utrustningen med tillgång till el i det fall vintersäkring behövs (16 A). Ytan bör omfatta ca 20 m2 (4×5 m).

Dimensioner för utrustningen

LAMELLAVSKILJARE – MODELL FB50/HB50E

Siltbusters lamellavskiljare är effektiva enheter för partikel­avskiljning för alla typer av vatten. Enheterna är designade för att klara över 90% avlägsning av partiklar >15 μm i diameter (mellanstorlek av partiklar i silt) vid ett flöde av 45 m3/h, >10 μm vid 20 m3/h samt partiklar större än 6 μm vid 5 m3/tim.

Vid normal användning fungerar enheten även för avlägsning av majoriteten av partiklar i storleksklassen 2–15 μm (fin till mellanstorlek av siltpartiklar). Kapaciteten på anläggningen omfattar flöden upp till 50 m3/h.

LAMELLAVSKILJARE – MODELL HB40R

VATTENRENINGSCONTAINER 4–8 m3/h

Anläggningen består av en 20-fots isolerad ­anläggning för rening av förorenat vatten.

Rörsystemet är av PVC och filterkolonnerna är backspolningsbara. Filterkolonnerna kan fyllas med en mängd olika filter­media, som exempelvis aktivt kol, sand och jonbytarmassa. Då samtliga delar av systemet är inbyggt i den isolerade containern, vilken är försedd med värmare klarar den av att rena vatten i alla temperaturer. Den recirkulerande sedimenter­ingstanken hindrar beläggning och beväxning i tanken, vilket sparar på filtrens kapacitet.
Anläggningen är utrustad med tydliga tryck- och flödesmätare för att enkelt kunna följa aktuella tryck och flöden i anläggningens alla delar.

VATTENRENINGSCONTAINER 3–5 m3/h

Anläggningen består av en 10-fots isolerad ­anläggning för rening av förorenat vatten.

Rörsystemet är av PVC och filterkolonnerna är backspolningsbara. Filterkolonnerna kan fyllas med en mängd olika filter­media, som exempelvis aktivt kol, sand och jonbytarmassa.
Då samtliga delar av systemet är inbyggt i den isolerade containern (som är försedd med värmare), klarar den av att rena vatten i alla temperaturer. Den recirkulerande sedimenteringstanken hindrar beläggning och beväxning i tanken, vilket sparar på filtrens kapacitet. Anläggningen är utrustad med tydliga tryck- och flödesmätare för att enkelt kunna följa aktuella tryck och flöden i anläggningens alla delar.

MIXERTANK – MT8

Mixertanken används för tillsats av fällnings- och flockningskemikalier samt PH-justerande agenter. Dessa tillsätts för att rena vattnet från partiklar (susp.). Tillsatsen gör att vattnet effektivt renas från partiklarna, även fina partiklar med lång sättningstid. PH-justering utförs med koldioxid (CO2) eller saltsyra (HCl). Doserings sker automatiskt via externa styrskåp.

FILTERCONTAINER – QMAX

Filtercontainer 20-fot har dörrar på både kort- och långsida för enkel åtkomst till utrustningen. Tre luckor på taket för påfyllning och tömning av media i tryckfiltren. Isolerad i väggar och tak samt golv täckt med rostfri durkplåt.

Tryckfilter

3 st tryckfilter i komposit varav 1 st diameter 1200mm och 2 st diameter 1400mm. Filtren är försedda med manuella och automatiska ventiler DN65/DN80 för backspolning.

Tryckstegringspumpar (Grundfos Hydro)

3 st rostfria pumpar sammankopplade för att sköta driften av filtren automatiskt. En pump körs i normalt driftläge och övriga används vid automatisk backspolning av systemet då uppnådda tryckdifferenser mellan filtren uppstår. Vattnet leds genom starka HDPE-rör i hela systemet.

Styrsystem

För mer information om funktioner, möjligheter och tillgänglighet kontakta:
Victor Steffansson +46 704 028 110
Helena Hinrichsen +46 704 082 480