Reningstekniker för PFAS-förorenade jordar


Envytech utför i aktuella projekt stabilisering av PFAS-förorenade massor genom inblandning av Rembind Plus. Behandling genom inblandning sker på en intilliggande deponi där massorna efter stabilisering skall deponeras. Helt i enighet med miljömyndighetens beslut. Alternativet är ekonomiskt i förhållande till andra tillgängliga behandlingsmetoder och i de fall massorna kan lämnas kvar på plats blir besparingen än mer betydande, då man undviker både transport och deponikostnader.

Vi på Envytech har besökt leverantören Ziltek och utbildat oss på möjligheterna med deras produkt Rembind Plus. Vi har tagit del av de studier och tester som utförts samt referensprojekt. Vi har dessutom utfört egna tester på PFAS-förorenade massor i våra egna projekt.

Rembind Plus är en stabiliseringsagent bestående av aktivt kol, aluminiumhydroxid samt flertalet andra adsorptionsämnen. Produkten är ett fint pulver (200-400 μm) vilket binder kemiska ämnen via jon- och Van der Waals-bindning samt andra fysiska och kemiska bindesätt. Något som visat sig mycket effektivt, då PFAS-ämnen kan förekomma i både positiv eller negativ jonform och ibland båda samtidigt.

Utförda tester påvisar att PFAS-förorenad jord, blandad med Rembind Plus, begränsar lakegenskaperna för PFAS-ämnen med upp till >99,9%. Testerna har utförts i enlighet med metoderna US EPA metod 1311 samt US EPA method 1320 – världens mest omfattande och strikta godkända laktest för jord.

Vi har även utfört egna tester på PFAS-förorenad jord för att undersöka möjligheten att reducera lakegenskaperna. Resultaten från testerna påvisar att aktuella jordprover, som inte stabiliserats med Rembind, lakar betydande vid L/S 2 gällande PFAS- ämnena; 6:2 FTS, PFBA, PFDA, PFHpA, PFHxA, PFHxS, PFNA, PFOA, PFOS samt PFPeA. Totalsumman PFAS uppmättes till 1400 ng/l. Vid analys av lakvatten uttaget vid L/S 8 erhölls fortsatt lakning av PFAS PFDA, PFOS och PFPeA. Totalsumman PFAS uppmättes här till 290 ng/l. Vid analys av lakvatten vid L/S 2 för material stabiliserat med Rembind Plus kunde inga halter PFAS detekteras över detektionsgränserna. Vid analys av lakvatten vid L/S 8 uppmättes lakning av PFOS av 0,77 ng/l. Totalsumman PFAS uppgick därmed till 0,77 ng/l.

Klicka på länkarna för att läsa om våra referensprojekt

Referensprojekt 1
Referensprojekt 2
Rembind PDF