Säkerhetslösningar – fordonshinder och oexploderad ammunition (OXA)


Envytech erbjuder tillsammans med det danska säkerhetsföretaget Damasec Physcial Protection säkerhetslösningar för byggnader och utomhusmiljöer samt totalåtaganden för hantering av f.d. skjutfältsområden.

FORDONSHINDER

Godkända leverantörer till svenska SKR

Envytech/Damasec levererar säkerhetslösningar till hela världen och är väletablerade i Norden. Vi erbjuder allt från tillfälliga mobila fordonshinder till permanenta lösningar för både offentliga ytor och byggnader. Sedan november 2020 är vi godkända leverantörer till svenska SKRs ramavtal för fordonshinder i offentliga utomhusmiljöer.

SKRs ramavtal omfattar säkerhetslösningar för 5 delområden, där Envytech/Damasech är godkända leverantörer för alla fem. Områdena samt de produkter/lösningar som vi erbjuder för vart delområde presenteras nedan:

Delområde 1:
Aktiva/rörliga pollare
Produkt: Talos C730

Delområde 2:
Aktiva hinder/vägspärrar förutom pollare
Produkt: Bristorm Swing Gate

Delområde 3:
Passiva/fasta pollare
Produkt: Impeder Bollards

Delområde 4:
Passiva/fasta hinder förutom pollare
Produkt: RhinoGuards Geo Pas 68 Cycle Stand

Delområde 5:
Temporära flyttbara hinder, köpa alt. hyra
Produkt: Impact Defender

OEXPLODERAD AMMUNITION (OXA)

För f.d. skjutfältsområden utför vi allt från kartläggning och miljöprovtagning till röjning och sanering av OXA och miljöföroreningar. Alla projekt skräddarsys och resulterar i restriktionslös mark. Vi innehar tillstånd från sprängämnesinspektionen (MSB) och räddningstjänsten samt har försäkringar som täcker våra kunder så väl som oss själva, vilket är ett måste vid denna typen av arbeten.

Vilka problem medför OXA

Begreppet OXA, oexploderad ammunition, är främmande för många och uppfattas ofta som ett problem vi inte har i Sverige. Men faktum är att stora områden över hela landet omfattas av denna typ av förorening, då Försvarsmakten har använt dessa som skjut- och övningsfält. Vid utförda skjutövningar har både skarp och s.k. övningsammunition använts, vilka båda kan innehålla sprängämnen i olika mängder. I de fall en granat inte exploderat har den ofta lämnats kvar i naturen, eftersom man inte haft några krav eller möjligheter till uppföljning eller röjning. I takt med att aktiviteterna vid f.d. skjutfält avslutats har områdena lämnats över till andra verksamheter så som lantbruk, privata fastighetsägare, industrier och kommuner. Då det finns stora brister i den historiska bakgrundsinformationen för i stort sett alla f.d. skjutfält, har man vid tiden för överlämnande oftast inte haft vetskap om vilka risker områdena medfört. Utöver OXA-problematiken kan områdena dessutom innehålla miljöföroreningar.

Kartläggning

Inför utförande av arbeten inom potentiellt OXA-förorenade områden utförs en historisk bakgrundskontroll. Detta för att identifiera vilken typ av ammunition som kan återfinnas inom området och som sökutrustningen skall kalibreras för. I nästa steg utförs en ytsökning för att kartlägga omfattningen av möjliga OXA-indikationer. Utförandetiden för ytsökning/kartläggning är beroende av storleken på området, aktuell terräng och antal indikationer, men omfattar vanligtvis ett par dagar upp till 1-2 veckor. Även kostnadsbilden är beroende av dessa parametrar, och upphandling/offerering kan därmed ske på olika sätt, t.ex. som fastprisoffert, upphandling via LOU, direktupphandling eller beställning via av kunden anlitade UE eller konsulter.

Röjning

Mot bakgrund av resultaten från utförd ytsökning kontrolleras varje möjlig OXA-indikation genom manuell eller maskinell uppgrävning/röjning. Påvisad OXA hanteras av EOD-utbildad personal och förvaras i av MSB godkända förvaringscontainers. Detta arbetssätt försäkrar hög framdriftstakt och minimerar stillestånd. Ammunitionen destrueras sedan och rapport överlämnas, vilken intygar att området röjts i enlighet med internationell standard IMAS och att marken kan användas utan restriktioner.

Tillstånd, kompetens och erfarenheter

Damasec och Envytech har i dagsläget utfört över 16 röjningsuppdrag på f.d. skjutfältsområden i Sverige. Vi har även ingått ett ramavtal med Fortifikationsverket avseende riskreducerande åtgärder inom f.d. övnings- och skjutfältsområden. Damasec har mångårig erfarenhet av röjningsuppdrag från hela världen och använder sig av egen personal och utrustning i alla projekt, vilket garanterar att samtliga uppdrag alltid utförs i enlighet med gällande standards och att samtliga arbeten alltid genomgår omfattande interna kvalitetskontroller. Damasec erbjuder dessutom ett unikt kartläggningssystem för registrering av möjliga OXA-indikationer, vilket erbjuder kunden full insyn och uppföljning av utförda arbeten. Systemet erbjuder dessutom en effektivisering i röjningsmetodiken, vilket ingen annan aktör på marknaden kan erbjuda. Envytech innehar samtliga tillstånd för hantering och destruktion av OXA samt erbjuder mångårig erfarenhet inom projektledning, miljöprovtagning- och behandlingstekniker av förorenad mark och grundvatten.

För mer information om våra produkter och lösningar, se Damasecs hemsida.
För exempel på projekt, läs gärna om vårt uppskattade upplägg till Malmö julmarknad 2018.