Telge Återvinning


Kund: Telge Återvinning

Uppdrag: Rening av PFAS-förorenat lakvatten från återvinningsanläggning med Surface Active Foam Fractionation (SAFF)

Omfattning: Tveta återvinningsanläggnings avloppsvatten renas i en anläggning innan det släpps ut i en betydande ytvattenförekomst som kallas Himmerfjärdsverket. Avloppsvattenverket är REVAQ-certifierat sedan 2009. REVAQ är ett certifieringssystem som syftar till att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, skapa en hållbar återföring av växtnäring och hantera riskerna på vägen dit. Bakom REVAQ står Svenskt Vatten, LRF, Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel i samarbete med Naturvårdsverket.

Kraven på certifiering har skärpts och för att reningsverket ska kunna behålla sin certifiering, måste inkommande vatten från återvinningsanläggningarna hålla sig till gränsvärden för utpekade kemikalier. Det betyder att lakvattnet måste renas från PFOS för att fortsättningsvis kunna ledas till reningsverket som släpper ut till Himmerfjärdsverket. Influenten är en komplex cocktail av olika bakterier, näringsämnen och föroreningar av varierande sammansättning som också genereras i stora volymer – upp till 150 000 m3 per år. Tre år av tester ledde till att SAFF etablerades som lösningen för att rena lakvattnet från PFAS till en nivå som är accepterad.

Efter att anläggningen varit igång i en månad har målnivåer på 50 ng/l uppnåtts vid alla provtagningstillfällen, vilket visar en effektiv behandlingsgrad på 99,9 % PFOS samt > 97 % borttagning för alla PFAS med C6-kemi och över (PFOS, PFOA, PFHxS, 6:2 FTS, PFHpA, PFNA).