Vattenreningsuppdraget för Serneke och Karlatornet i Göteborg fortsätter

Spana in filmen: Romantik, estitik och spänning i Karlatornet, en ”Envytech-lina” av rang 🌊👌

Envytech har under snart 2 års tid renat läns-, scahkt-, borr- och grundvatten från exploateringsarbetena för Karlastaden och Karlatornet som Serneke utför på Lindholmen i Göteborg.

Utmaningarna varierar i form av olika flöden, olika typer av susp, varierande pH, lösta- och partikelbundna metaller och ibland organiska föroreningar.

Den nuvarande anläggningen som renar vattnet medan det mäktiga tornet stiger upp upp upp, samt att markarbeten för omgivande byggnader har påbörjats omfattar följande steg:

👌 Inkommande buffertank för att hantera varierande flöden,

👌 2-stegs mixer för automatisk, flödesproportionerlig tillsats av fällnings- och flockningskem, samt CO2 för automatisk pH-justering

👌 Lamellavskiljare med roterande skrapa, slamuppsamling samt automatisk slampump

👌 38 m3 sedimenteringstank för uppsamling av restflockar vid höga flöden samt pumpsteg

👌 Sandfilter och jonbytarfilter från DESOTEC

👌 Uppsamling container för renat vatten, vilken också fungerar som buffert för backspolningsvatten till kolonnerna

👌 Slamavattning med Geotub från EnviDan A/S

Snacka om kapacitet och effektivitet på liten yta med state of the art design i varje steg.

#Avvattning med #Geotub gör att slamsugning och slamhantering med sugbil inte behöver utföras. kostnadsbesparing om ca 15 000 sek varannan vecka. För att inte prata om hur mycket det sparar på miljön att slippa alla transporterna genom innerstaden.

I det här projektet har Envytech vad vi kallar ett helhetsåtagande. Vi ansvarar för provtagningar, rapportering, myndighetskontakter, design och drift. Så att Team Serneke kan koncentrera sig på sina åtaganden.

För mer information om projektet och våra möjligheter, kontakta Rikard Karlsson eller någon av våra andra duktiga projektledare.

Det tar vi helg på! Njut av friheten alla