Projekt

Alla frågor angående våra projekt, referenser, möjliga lösningar eller offerter, vänligen kontakta Helena Hinrichsen eller Victor Steffansson

Rivning och marksanering av depå vid Louddens energihamn, Stockholm

Kund: OKQ8 / Petrolia

Uppdrag: Rivning, sanering, sortering av massor, krossning av betong, vattenrening, provtagning och inmätning.

Omfattning: Totalentreprenad omfattande rivning av cisterner, rörsystem, smöroljefabrik, kontor/lagerbyggnader m.m. Rivningen uppföljs av en marksanering omfattande 60 000 ton metall och petroleumförorenade jordmassor, sortering och inmätning. Då schakt utförs under grundvattennivån, utförs vattenrening med mobila vattenreningsverk utrustade med flera typer av filtermassor för att klara de olika föroreningarna. För att minimera projektets miljöpåverkan sorterades alla massor på tätgjord masshanteringsyta samt att godkänd betong krossades och användes tillsammans med utsorterad sten som återfyllnadsmaterial. Vattenreningsverket nyttjades även för att rena lakvatten masshanteringsytan. Projektet startade i maj 2020 och beräknas pågå till juni 2021.

Alvesta

Kund: Alvesta kommun

Uppdrag: Vattenrening med avseende på metaller, dioxiner, pesticider och PFAS från nedlagd träimpregneringsverksamhet.

Omfattning: Rening av dagvatten som ansamlats och översvämmat en nedlagd träimpregneringsindustri i Småland. Då verksamheten gått i konkurs har ansvaret för avhjälpande åtgärder fallit på Alvesta kommun. Det kontaminerade vattnet innehåller höga halter; koppar, arsenik, zink, bly, dioxiner och pesticider samt PFAS, överstigande överstigande aktuella riktvärden. Vattnet innehåller även stora mängder träspån och biomassa som ackumulerats i vattnet. Partiklar, partikelbundna föroreningar samt till viss del lösta metaller avskiljs effektivt genom flödesstyrd dosering av flocknings- och fällningskemikalier. För rening av lösta metaller, dioxiner, pesticider och PFAS en rad olika filterlösningar. Vattnet har varit utmanande och föränderligt i takt med att platsen för pumpning flyttats inom området, vilket lösts genom att snabbt ställa om och lägga till reningssteg.

E2 Avloppstunnel

Kund: YIT Sverige AB

Uppdrag: Vattenrening med avseende på minimering av partiklar samt pH-justering enligt aktuella utsläppskrav.

Omfattning: Uppdraget omfattar tre reningssystem placerade på tre olika platser utmed tunneldragningen. Systemen utför på samtliga platser minimering av partiklar i vattnet samt justerar pH så att renat vatten klarar myndigheternas aktuella utsläppskrav. Rening av partiklar utförs genom automatisk dosering och iblandning av fällningskemikalier som ökar partiklarnas benägenhet att sedimentera. Partiklarna samlas upp som ett slam, vilket lätt kan avlägsnas och tas om hand. Regleringen av pH sker genom automatisk dosering av koldioxid, en både effektiv och ekonomisk metod.

Markaryd

Kund: Proton Finishing Group AB

Uppdrag: Sanering av en f.d. ytbehandlingsindustri

Omfattning: Envytech utförde sanering av en f.d. ytbehandlingsindustri. Jord och grundvattenvatten omfattade PFAS, cyanid, krom, nickel, en kombination som utmanar vid behandling av jord och vatten. Jordmassorna innehållande 3-1000 ug/kg PFOS stabiliserades och lakegenskaperna reducerade med ca 96-99% och deponeras på HMAB-Vankiva. I det aktuella projektet låg fokus på bäddtid/kontakttid och inte flöde. Rening gjordes i flera steg med fokus på partikelavskiljning genom sedimentation och avskiljning. I dagsläget har ca 2000 ton PFAS-massor, 900 kg PFAS-förorenad betong samt 1000 ton IFA-massor behandlats och deponerats. För mer information om projektet, kontakta någon av våra projektledare.

Limhamn

Kund: MVB Syd

Uppdrag: Vattenrening med avseende på partiklar samt klorerade lösningsmedel.

Omfattning: I ett exploateringsprojekt i Limhamn utförde byggentreprenören grundvattensänkning i kalkberget. Då förhöjda halter klorerade lösningsmedel påvisats (ca 30ug/l), behövde grundvattenrening utföras i en av de borrade brunnarna. Då projektet krävde en flödeskapacitet upp till 30 m3/h. Envytechs lösning kunde etableras på mindre än 3 dagar vilket medförde att grundvattensänkningen och bygget kunde fortsätta enligt plan med minimalt stillestånd.

Gasklockan 2 Örebro

Kund: BJC Group

Uppdrag: Rivning, sanering, sortering av massor, krossning av betong, vattenrening, provtagning och inmätning.

Omfattning: Totalentreprenad omfattande en inledande och uppföljande markmiljöundersökning för verifiering och avgränsning av dokumenterad föroreningsutredning. I nästa steg utfördes rivning av 8000 m² byggnad med källare. Saneringsarbetena omfattade ca 30 000 ton metall och petroleumförorenade jordmassor, miljökontroll, framschaktning och kartläggning av VA, sortering och inmätning. Då schakt utfördes under grundvattennivån, utfördes vattenrening med mobila vattenreningsverk utrustade med flera typer av filtermassor för att klara de olika föroreningarna. För att minimera projektets miljöpåverkan sorterades alla massor samt att godkänd betong krossades och användes tillsammans med utsorterad sten som återfyllnadsmaterial. Projektet drevs i konsortier med MTIB i Skandinavien AB under 2017-2019.

Rening av processvatten från industri

Kund: Kemikalieindustri

Uppdrag: Partikelavskiljning samt rening av löst kvicksilver.

Omfattning: Envytech utför sedan sommaren 2018 rening av processvatten från en kemisk industri i Västra Götaland. Utmaningarna omfattar rening av partiklar/susp. samt löst kvicksilver. Partikel/flockrening utförs med hjälp av en lamellavskiljare. För rening av kvicksilver har en mobil filteranläggning med möjlighet för både jonbytarfilter och kolfilter installerats. Vårt åtagande omfattar även löpande rådgivning. Aktuella lösningar har lett till att industrin sedan installationen uppfyllt sina utsläppskrav, något som var ett akut problem när Envytech kontaktades.

Zakrisdal Z47

Kund: Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Uppdrag: Projektering, pilot- och fullskaleprojekt omfattande direktinjektering för stimulerad biologisk reduktiv deklorering av TRI-kloreten.

Omfattning: Geo och Envytech har på uppdrag av SGU projekterat och utfört pilottest samt en injektering i full skala. Behandlingen omfattande stimulerad biologisk reduktiv deklorering av TRI-kloreten. Den aktuella geologin omfattades av tätare lermaterial. Vid utförande av injekteringsarbetena användes tre borriggar utrustade med loggningsutrustning för automatisk loggning av djup (m), spoltryck (mPa), hydraultryck (mPa), flöde (l/min), injekterade mängder (l) och kraft (kN). Vald injekteringsmetod omfattande s.k. ”bottom up” injektering, vilket innebär att man startar med att injektera på den djupaste nivån och går uppåt. Totalt injekterades 1 564 liter 3DMe i 51 punkter, vilket svarar till 21 688 liter färdigblandad produkt. I genomsnitt injekterades 416 liter vätska per punkt, vilket omfattar 29,9 liter 3DMe.

Hammarby Sjöstad, Kv Påsen 11-12

Kund: Bäckströms AB

Uppdrag: Schaktsanering, utförande av georefererad klassningsplan, sammanställning resultat, rening av förorenat grund och länsvatten.

Omfattning: Bäckströms och Envytech fick i uppdrag av Ikano Bostadsproduktion att sanera den f.d. industrifastigheten Kv Påsen 11 – 12 i Hammarby sjöstad. Fastigheten var förorenad med klorerade lösningsmedel, tungmetaller och petroleumprodukter. Totalt sanerades 26 500 ton förorenad jord och uppdraget innefattande riskbedömning, myndighetskontakter, löpande miljöprovtagning, mottagning av förorenade massor, rening av förorenat grund och länsvatten samt redovisning av resultat och slutrapportering.

Ramavtal OXA, Fortifikationsverket

Kund: Fortifikationsverket

Uppdrag: Sökning och röjning av oexploderad ammunition (OXA) inom f.d. skjutsältsområden.

Omfattning: Sökning och röjning av ev. OXA måste utföras i de fall exploatering skall ske av områden, som tidigare varit övnings- och skjutfält. Envytech och Damasec har tillsammans utfört 16 sök- och röjningsarbeten inom f.d. skjutfältsområden. Envytech/Damasec var det enda företaget som godkändes i Fortifikationsverkets praktiska utvärderingstest 2017. Vi är även det enda företaget som erbjuder både manuell och maskinell sökning med integrerad GPS-loggning, vilket möjliggör att vi kan kvalitetssäkra varje steg i processen. Vi har nu ingått ramavtal med Fortifikationsverket och kommer under en period av 2-4 år att utföra uppdrag löpande för att möjliggöra vidare exploatering av f.d. skjutfältsområden.