Projekt

Alla frågor angående våra projekt, referenser, möjliga lösningar eller offerter, vänligen kontakta Helena Hinrichsen eller Victor Steffansson

Markaryd

Kund: Proton Finishing Group AB

Uppdrag: Sanering av en f.d. ytbehandlingsindustri

Omfattning: Envytech utförde sanering av en f.d. ytbehandlingsindustri. Jord och grundvattenvatten omfattade PFAS, cyanid, krom, nickel, en kombination som utmanar vid behandling av jord och vatten. Jordmassorna innehållande 3-1000 ug/kg PFOS stabiliserades och lakegenskaperna reducerade med ca 96-99% och deponeras på HMAB-Vankiva. I det aktuella projektet låg fokus på bäddtid/kontakttid och inte flöde. Rening gjordes i flera steg med fokus på partikelavskiljning genom sedimentation och avskiljning. I dagsläget har ca 2000 ton PFAS-massor, 900 kg PFAS-förorenad betong samt 1000 ton IFA-massor behandlats och deponerats. För mer information om projektet, kontakta någon av våra projektledare.

Limhamn

Kund: MVB Syd

Uppdrag: Vattenrening med avseende på partiklar samt klorerade lösningsmedel.

Omfattning: I ett exploateringsprojekt i Limhamn utförde byggentreprenören grundvattensänkning i kalkberget. Då förhöjda halter klorerade lösningsmedel påvisats (ca 30ug/l), behövde grundvattenrening utföras i en av de borrade brunnarna. Då projektet krävde en flödeskapacitet upp till 30 m3/h. Envytechs lösning kunde etableras på mindre än 3 dagar vilket medförde att grundvattensänkningen och bygget kunde fortsätta enligt plan med minimalt stillestånd.

Gasklockan 2 Örebro

Kund: BJC Group

Uppdrag: Rivning, sanering, sortering av massor, krossning av betong, vattenrening, provtagning och inmätning.

Omfattning: Totalentreprenad omfattande en inledande och uppföljande markmiljöundersökning för verifiering och avgränsning av dokumenterad föroreningsutredning. I nästa steg utfördes rivning av 8000 m² byggnad med källare. Saneringsarbetena omfattade ca 30 000 ton metall och petroleumförorenade jordmassor, miljökontroll, framschaktning och kartläggning av VA, sortering och inmätning. Då schakt utfördes under grundvattennivån, utfördes vattenrening med mobila vattenreningsverk utrustade med flera typer av filtermassor för att klara de olika föroreningarna. För att minimera projektets miljöpåverkan sorterades alla massor samt att godkänd betong krossades och användes tillsammans med utsorterad sten som återfyllnadsmaterial. Projektet drevs i konsortier med MTIB i Skandinavien AB under 2017-2019.

Rening av processvatten från industri

Kund: Kemikalieindustri

Uppdrag: Partikelavskiljning samt rening av löst kvicksilver.

Omfattning: Envytech utför sedan sommaren 2018 rening av processvatten från en kemisk industri i Västra Götaland. Utmaningarna omfattar rening av partiklar/susp. samt löst kvicksilver. Partikel/flockrening utförs med hjälp av en lamellavskiljare. För rening av kvicksilver har en mobil filteranläggning med möjlighet för både jonbytarfilter och kolfilter installerats. Vårt åtagande omfattar även löpande rådgivning. Aktuella lösningar har lett till att industrin sedan installationen uppfyllt sina utsläppskrav, något som var ett akut problem när Envytech kontaktades.

Zakrisdal Z47

Kund: Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Uppdrag: Projektering, pilot- och fullskaleprojekt omfattande direktinjektering för stimulerad biologisk reduktiv deklorering av TRI-kloreten.

Omfattning: Geo och Envytech har på uppdrag av SGU projekterat och utfört pilottest samt en injektering i full skala. Behandlingen omfattande stimulerad biologisk reduktiv deklorering av TRI-kloreten. Den aktuella geologin omfattades av tätare lermaterial. Vid utförande av injekteringsarbetena användes tre borriggar utrustade med loggningsutrustning för automatisk loggning av djup (m), spoltryck (mPa), hydraultryck (mPa), flöde (l/min), injekterade mängder (l) och kraft (kN). Vald injekteringsmetod omfattande s.k. ”bottom up” injektering, vilket innebär att man startar med att injektera på den djupaste nivån och går uppåt. Totalt injekterades 1 564 liter 3DMe i 51 punkter, vilket svarar till 21 688 liter färdigblandad produkt. I genomsnitt injekterades 416 liter vätska per punkt, vilket omfattar 29,9 liter 3DMe.

Hammarby Sjöstad, Kv Påsen 11 -12

Kund: Bäckströms AB

Uppdrag: Schaktsanering, utförande av georefererad klassningsplan, sammanställning resultat, rening av förorenat grund och länsvatten.

Omfattning: Bäckströms och Envytech fick i uppdrag av Ikano Bostadsproduktion att sanera den f.d. industrifastigheten Kv Påsen 11 – 12 i Hammarby sjöstad. Fastigheten var förorenad med klorerade lösningsmedel, tungmetaller och petroleumprodukter. Totalt sanerades 26 500 ton förorenad jord och uppdraget innefattande riskbedömning, myndighetskontakter, löpande miljöprovtagning, mottagning av förorenade massor, rening av förorenat grund och länsvatten samt redovisning av resultat och slutrapportering.

Ramavtal OXA, Fortifikationsverket

Kund: Fortifikationsverket

Uppdrag: Sökning och röjning av oexploderad ammunition (OXA) inom f.d. skjutsältsområden.

Omfattning: Sökning och röjning av ev. OXA måste utföras i de fall exploatering skall ske av områden, som tidigare varit övnings- och skjutfält. Envytech och Damasec har tillsammans utfört 16 sök- och röjningsarbeten inom f.d. skjutfältsområden. Envytech/Damasec var det enda företaget som godkändes i Fortifikationsverkets praktiska utvärderingstest 2017. Vi är även det enda företaget som erbjuder både manuell och maskinell sökning med integrerad GPS-loggning, vilket möjliggör att vi kan kvalitetssäkra varje steg i processen. Vi har nu ingått ramavtal med Fortifikationsverket och kommer under en period av 2-4 år att utföra uppdrag löpande för att möjliggöra vidare exploatering av f.d. skjutfältsområden.

Befesa Scandust, Landskrona

Kund: Befesa Scandust

Uppdrag: Schaktsanering, transport och mottagning av kraftigt cyanid- och metallförorenade jordar.

Omfattning: Inmätning av området med hjälp av drönare, rivning av plåthall och betongfack. Schaktsanering av 5 000 ton cyanid och metallförorenad jord med föroreningshalter i intervallet >MKM och >FA. Ansökan av transporttillstånd för massor via båt. Rening av uppsamlat slam med hjälp av mobil lamellavskiljning. Återfyllnad och återställning.

Metronomen, Timotejen 17

Kund: SSM Bygg & Fastighets AB

Uppdrag: Inledande markundersökning med borrbandvagn för upprättande av klassningsplan, vilket låg grund till planerad sanering och schaktplan. Utredning av klorerade lösningsmedel i porgas och grundvatten samt materialinventering av ett f.d. bergrum. Totalt sanerades 6500 ton tungmetallförorenad jord över >KM, >MKM och >FA.

Omfattning: Inledande markmiljöundersökning med borrbandvagn, miljöinventering i bergrum, kontroll av klorerade lösningsmedel i porgas och grundvatten. Utförande av georefererad klassningsplan, schaktplan och sammanställning av resultat i slutrapport samt rapportering av resultat till kund och myndigheter.